ALGEMENE VOORWAARDEN MOVE 24/7 health club

ALGEMENE VOORWAARDEN MOVE FITNESS

ABC Move  fitness Apeldoorn BV

KVK:82965579

BTW: NL862673379B01

Artikel 1: Definities

Als je lid bent van Move health club en gebruik maakt van onze diensten en producten, dan willen wij graag heldere afspraken. Door je inschrijving bij Move health club verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Move health club.

 Move Fitness b.v. / Move health club: Daarmee bedoelen wij Move health club en producten en diensten onder de naam Move health club.

 

Artikel 2: Lid worden bij Move health club

 Het is mogelijk om op de volgende manieren lid te worden van Move health club:

 • Invullen van het inschrijfformulier op de website (move247.nl)
 • Inschrijving aan de balie in de club.

Artikel 3: Gebruik faciliteiten van Move Fitness B.V.

Je gebruikt de faciliteiten in de club op eigen risico en erkent dat gebruik van de faciliteiten risico’s met zich mee zou kunnen brengen door toedoen van jezelf of een andere partij, met als gevolg letsel of de dood. Door ondertekening van deze overeenkomst vrijwaart je Move Fitness B.V. voor verlies, schade of diefstal van eigendommen, letsel dat al aanwezig was ten tijde van het betreden van het club terrein, voor dood, persoonlijk letsel of ziekte die ontstaat op club terrein of door gebruik van de faciliteiten of apparatuur, zulks indien en voor zover dit is toegestaan onder Nederlands recht. Deze vrijwaring is niet van toepassing wanneer de dood of letsel het gevolg is van grove nalatigheid door Move Fitness B.V.

Artikel 4: Huisregels

Het lid houdt zich aan de door Move gegeven instructies en het huishoudelijk reglement.

4.1 Toegang en lidmaatschap

 • Je moet altijd met je lidmaatschapspas bij binnenkomst inchecken bij de daarvoor bestemde scanner.
 • Het is niet toegestaan om anderen onder jouw lidmaatschap te laten trainen. 
 • Het is niet toegestaan om niet-leden binnen te laten of mee te nemen buiten personeelstijden. Binnen personeelstijden moet een niet-lid ALTIJD aangemeld worden aan de balie. 
 • Bij verlies of beschadiging van de pas moet je dit melden bij de receptie en kun je een nieuwe pas voor €14,95 aanschaffen.

4.2 Algemene hygiëne

 • Maak gebruik van een handdoek tijdens het trainen.
 • Reinig de apparaten na gebruik met de daarvoor bestemde desinfectiemiddelen.
 • Persoonlijke spullen dienen in de lockers bewaard te worden, niet op de trainingsvloer.
 • Dieren op de club zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden.

4.3 Apparatuur

 • Ga respectvol om met de apparaten.
 • Laat geen gewichten rondslingeren; ruim ze op na gebruik.
 • Gebruik de apparatuur alleen waarvoor ze bedoeld zijn.

4.4 Veiligheid

 • Het lid is niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs of als doping aangeduide middelen.
 • Het lid is niet toegestaan te roken in de sportschool.
 • Het lid is niet toegestaan ruimtes te betreden die voor personeel bedoeld zijn, alleen indien een personeelslid hiervoor toestemming heeft gegeven en aanwezig is.

4.5 Overig

 • Het lid dient het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Move fitness B.v. mede te delen.
 • Sporters tussen de 12 en 16 jaar mogen alleen trainen onder begeleiding van een persoon van 16 jaar of ouder. Deze begeleiding is op eigen risico van de deelnemende sporters en hun begeleiders. 
 • Het lid is niet toegestaan de automatisch afgeschreven lidmaatschapskosten zonder geldige reden terug te boeken. Mocht er onterecht zijn afgeschreven ontvangen wij graag een mail met een verzoek om het geld terug te storten. Per onterechte stornering of wanneer er onvoldoende saldo is zijn wij genoodzaakt €5 administratiekosten in rekening te brengen. 

Bij overtreding van de huisregels kan Move een boete van €150,- (honderdvijftig euro) in rekening brengen of ervoor kiezen om de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 5: Beëindiging van lidmaatschap met automatische incasso

Ik erken dat een minimumperiode van 72 uur nodig is om mijn lidmaatschap en aanverwante automatische incasso te beëindigen. Beëindiging moet schriftelijk (email, brief of online formulier) naar Move Fitness B.V. verstuurd worden. Storneren is geen teken van opzeggen. Bij tijdige beëindiging van het lidmaatschap, zal het lidmaatschap eindigen op de laatste dag voordat de automatische afschrijving die periode zal plaatsvinden. Ik begrijp dat als ik het lidmaatschap niet uiterlijk 3 dagen voor de volgende incassodatum beëindig, het lidmaatschap nog 4 weken voortduurt en ik voor die periode lidmaatschapsgelden verschuldigd ben.

Artikel 6: Pauzeren van het lidmaatschap

6.1   Als het lid niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van de sportschool dan kan het lid het abonnement tijdelijk laten pauzeren. De maximale duur van een pauzering bedraagt 3 betaaltermijnen. De eerstvolgende betaling na de periode van pauze zal automatisch weer worden afgeschreven. Het lid dient wijzigingen uiterlijk 3 dagen voor de volgende automatische afschrijving door te geven. Indien dit niet gebeurt is het lid voor die periode lidmaatschapsgelden verschuldigd tot er schriftelijke een wijziging wordt aangevraagd.

6.2 De tijdelijke stopzetting als bedoeld in artikel 8.1 zal de lengte van de Overeenkomst met de duur van de stopzetting verlengen.

6.3 De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode van tijdelijke stopzetting.

6.4 Tijdelijke stopzetting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. 

Artikel 7: Herroepingsrecht

Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van Move) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de faciliteiten van Move en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten en producten van Move health club.

 

Artikel 8: Afkoelingsperiode

Het betreft een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst zal voortduren totdat of jij of Move Fitness B.V. overeenkomst beëindigt overeenkomstig de algemene voorwaarden van Move Fitness B.V. In geval van een automatische incasso zal deze door blijven lopen en zullen lidmaatschapsgelden nog steeds van de opgegeven credit card of bankrekening worden afgeschreven, totdat er schriftelijk wordt aangegeven aan Move Fitness B.V. dat de automatische incasso moet worden stopgezet. Als de overeenkomst wordt beëindigd of de automatische incasso wordt stopgezet op een wijze die niet in omschreven in de overeenkomst, dan bent u aansprakelijk voor nog onbetaalde gelden en door Move Fitness B.V. geleden schade.

 

Artikel 9: Overmacht

Indien wij door overmacht onze diensten niet kunnen aanbieden, zullen wij trachten u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd. De door u eventueel geleden (gevolg) schade kan op geen enkele wijze verhaald worden op Move 24/7 Health Club.

 

Bijlage: 4wkn incasso kalender 2023