fbpx

Algemene voorwaarden Move 24/7

Algemene voorwaarden Move Fitness


Gebruik faciliteiten van Move Fitness B.V.

Je gebruikt de faciliteiten in de club op eigen risico en erkent dat gebruik van de faciliteiten risico’s met zich mee zou kunnen brengen door toedoen van jezelf of een andere partij, met als gevolg letsel of de dood. Door ondertekening van deze overeenkomst vrijwaart je Move Fitness B.V. voor verlies, schade of diefstal van eigendommen, letsel dat al aanwezig was ten tijde van het betreden van het club terrein, voor dood, persoonlijk letsel of ziekte die ontstaat op club terrein of door gebruik van de faciliteiten of apparatuur, zulks indien en voor zover dit is toegestaan onder Nederlands recht. Deze vrijwaring is niet van toepassing wanneer de dood of letsel het gevolg is van grove nalatigheid door Move Fitness B.V.

 

Beëindiging van lidmaatschap met automatische incasso

Ik erken dat een minimum periode van 72 uur nodig is om mijn lidmaatschap en aanverwante automatische incasso te beëindigen. Beëindiging moet schriftelijk (email, brief of online formulier) naar Move Fitness B.V. verstuurd worden. Bij tijdige beëindiging van het lidmaatschap, zal het lidmaatschap eindigen op de laatste dag voordat de automatische afschrijving die maand zal plaatsvinden. Ik begrijp dat indien in het lidmaatschap niet uiterlijk 3 dagen voor de volgende automatische afschrijving beëindig, het lidmaatschap nog 30 voortduurt en ik voor die periode lidmaatschapsgelden verschuldigd ben.

 

Afkoelingsperiode

Het betreft een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst zal voortduren totdat of jij of Move Fitness B.V. overeenkomst beëindigt overeenkomstig de algemene voorwaarden van Move Fitness B.V. In geval van een automatische incasso zal deze door blijven lopen en zullen lidmaatschapsgelden nog steeds van de opgegeven credit card of bankrekening worden afgeschreven, totdat er schriftelijk wordt aangegeven aan Move Fitness B.V. dat de automatische incasso moet worden stopgezet. Als de overeenkomst wordt beëindigd of de automatische incasso wordt stopgezet op een wijze die niet in omschreven in de overeenkomst, dan bent u aansprakelijk voor nog onbetaalde gelden en door Move Fitness B.V. geleden schade.

 

Overmacht

Indien wij door overmacht onze diensten niet kunnen aanbieden, zullen wij trachten u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd. De door u eventueel geleden (gevolg) schade kan op geen enkele wijze verhaald worden op Move 24/7 Health Club.

Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email